Yhdistyksen säännöt

 

 Ikaalisten Seudun Kennelkerho ry

 

1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Seudun Kennelkerho ja sen kotipaikka on Ikaalinen.

 

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaikenrotuisten koirien käyttöä järjestämällä koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä  ja käyttökokeita. Levittää oikeita käsityksiä kenneltoiminnan  merkityksestä  asianharrastajien, nuorison, yleisön ja julkisen  vallan keskuuteen järjestämällä koulutusta ja julkaisemalla lehtiartikkeleita toiminnastaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja rahankeräystä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

 

3§ Kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

 

4§ Keskusjärjestöt

Yhdistys liittyy Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:hyn ja Satakunnan Kennelpiiri ry:hyn. Yhdistys voi kuulua jäsenenä myös muihin kenneltoimintaa harrastaviin järjestöihin.

 

5§ Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi-, kunnia- tai kannatusjäseniä. Vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus vähintään ¾ ääntenenemmistöllä hyväksyy. Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, jolle yhdistys tahtoo osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan ¾ annetuista äänistä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, liikelaitos tai rekisteröity yhdistys, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

6§ Jäsenoikeudet

Yhdistyksen kaikki 15 vuotta täyttäneet jäsenet kannatusjäseniä lukuun ottamatta ovat äänivaltaisia. Alle 15-vuotiailla jäsenillä on puhevalta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

7§ Jäsenmaksut

Liittyessään yhdistyksen kaikki jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

8§ Jäsenen eroaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestä ja sen aiheuttamista velvoitteista seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on jättänyt kehotuksesta huolimatta jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.

 

9§ Jäsenen erottaminen

Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti tai jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai on saanut rangaistuksen eläinsuojelurikkomuksesta tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan ¾ annetuista äänistä.

 

10§ Eronneen tai erotetun jäsenen oikeus yhdistyksen omaisuuteen

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

 

11§ Hallitus
  1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluvat kuusi (6) kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Vuosittain on erovuorossa kaksi (2) varsinaista jäsentä. Kolmenensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla hallitusta ensi kerran valittaessa.
  2. Jos hallituksen varsinainen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, astuu 1. varajäsen hänen tilalleen. Toinen varajäsen siirtyy hänen tilalleen ja toiseksi varajäseneksi valitaan uusi varajäsen.
  3. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

 

12§ Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään kolme (3) sen jäsentä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

13§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on;

  1. valita vuosittain rahastonhoitaja ja sihteeri, sekä keskuudestaan varapuheenjohtaja kalenterivuodeksi kerrallaan.
  2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön.
  3. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta, samoin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta, ja
  4. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

 

14§ Toimintavuosi

Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain.

 

15§ Yhdistyksen kokoukset

Kutsu vuosikokoukseen ilmoitetaan lehti-ilmoituksin viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, tai kaikille jäsenille lähetettävässä jäsenkirjeessä.

Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja

2) valitaan kokouksen sihteeri

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

6) esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja varainhoitokertomus

7) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8) esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle kalenterivuodelle

9) määrätään jäsenmaksut tulevalle kalenterivuodelle

10) valitaan hallitukselle puheenjohtaja (joka toinen vuosi), jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi

11) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 11§ noudattaen

12) valitaan joka kolmas vuosi kaksi varajäsentä hallitukseen kolmeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi

13) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

14) Valitaan muut tarpeelliset toimihenkilöt ja jaostot

15) valitaan yhdistyksen edustaja Satakunnan kennelpiiri ry;n varsinaisiin kokouksiin, sekä muihin jäsenyhdistysten kokouksiin

16) käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet

17) käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta

18) käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§ määräykset

 

16§ Ylimääräinen kokous

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen ilmoitetaan lehti-ilmoituksin viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jokaiselle jäsenelle lähetettävällä jäsenkirjeellä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

 

17§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Ehdotuksen on kummassakin kokouksessa saavutettava vähintään ¾ annetuista äänistä. Toisen kokouksista on oltava varsinainen kokous.

 

18§ Purkautuneen yhdistyksen varat

Yhdistyksen purkautuessa tulevat sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin kennelasiaa ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle, yhteisölle tai säätiölle.

 

19§ Yhdistyslaki

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.

 

Alkuperäiset säännöt hyväksytty rekisteriin 8.1.1953 rek:no 61.951

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 20.2.2015

Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin, sääntömuutos 15.5.2015

Yhdistyksen uudet hyväksytyt säännöt PDF

ISKK © 2016 Sivusto: IT-parkki